Risicobeoordeling: NEN 2991

 
Wat is een risicobeoordeling volgens NEN2991?

Een risicobeoordeling volgens NEN 2991 is een onderzoek naar de risico’s voor gebruikers in gebouwen met een vermoedelijke asbestverontreiniging, Dit onderzoek wordt ook wel blootstellingsonderzoek of asbestverontreinigingsonderzoek genoemd.

  

Waarom wordt een NEN 2991 risicobeoordeling uitgevoerd?

Een NEN 2991 risicobeoordeling wordt uitgevoerd om de blootstellingsrisico’s aan asbest voor alle gebruikers van het gebouw aan te tonen.

 

Wanneer wordt een NEN 2991 risicobeoordeling uitgevoerd?

Wanneer in een gebouw zichtbaar asbesthoudende materialen (zwaar) beschadigd zijn, kan er een sterk vermoeden zijn op een asbestverontreiniging. In dat geval kan er een NEN 2991 risicobeoordeling geadviseerd worden.

 

Is een NEN 2991 risicobeoordeling verplicht?

Wij als asbestinventarisatiebureau mogen geen verplichting opleggen maar wel adviseren. De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers en gebouweigenaren de risico’s voor werknemers en gebruikers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. Ook moeten werkgevers op de werkplek gevaar voor derden voorkomen. Vanuit de wetgeving is er wel een verplichting voor het uitvoeren van een asbestverontreinigingsonderzoek bij constatering van een asbestverontreiniging. NEN 2991 vormt een handleiding voor een dergelijke risicobeoordeling.

 

Hoe wordt een NEN 2991 risicobeoordeling uitgevoerd?

Voor het bepalen van de hoeveelheid asbestvezels in de lucht worden pompen in de desbetreffende ruimte geplaatst, waarbij de asbestconcentraties in de binnenlucht worden gemeten. Ook zullen er kleefmonsters genomen worden op horizontale vlakken om het desbetreffende gebied in te kaderen. Het onderzoek wordt uitgevoerd onder asbestcondities, dat wil zeggen, met beschermende kleding, adembeschering en decontaminatiemogelijkheden.

 

Neem voor nadere informatie of een vrijblijvende offerte contact met ons op. 

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies