Asbestbeheersplan

 

Levert asbest op de werkplek geen (directe) risico’s op voor werknemers? Dan kunt u ervoor kiezen het asbesthoudende materiaal te laten zitten. Het is wel belangrijk om een asbestbeheersplan te laten opstellen. In een asbestbeheersplan staat onder andere hoe het gebouw veilig kan worden gebruikt.

 

Als asbesthoudende materialen in een gebouw, object of constructie aanwezig blijven, is het verstandig om een asbestbeheersplan te laten opstellen. Zeker in die gevallen waarbij het niet mogelijk of zinvol is om het asbest te verwijderen. Het bouwbesluit 2012 geeft aan dat in situaties waarin het verwijderen van asbest niet noodzakelijk dan wel onmogelijk is, de veiligheid ten aanzien van asbest gewaarborgd dient te worden. Hiervoor kunt u een asbestbeheersplan op laten stellen.

 

In dit asbestbeheersplan staan maatregelen die tot aan het moment van de sloop of verwijdering van het asbest het veilig gebruik van het gebouw garanderen. De inhoud van het asbestbeheersplan hangt af van de complexiteit van de situatie. De informatie uit het asbestbeheersplan kan ook worden opgenomen in het onderhouds- en/of renovatieplan van uw organisatie.

   

Wat is een asbestbeheersplan?

Het asbestbeheersplan beschrijft welke maatregelen noodzakelijk zijn om een gebouw waarin asbest zit, veilig te kunnen gebruiken. Het asbestbeheersplan is maatwerk en moet daarom afgestemd zijn op de specifieke situatie. Het plan wordt gebaseerd op het asbestinventarisatierapport waarin een compleet overzicht dient te staan van de aanwezige asbestbronnen. Voor iedere asbestbron behoort een inschatting gemaakt te zijn van de daaraan verbonden risico’s. De maatregelen in het plan behoren afgestemd te zijn op die risico’s. Het doel van het asbestbeheersplan is om de blootstelling van gebruikers van een gebouw aan asbestvezels te voorkomen.

 

Is er wettelijke verplichting om een asbestbeheersplan op te stellen?

De Arbeidsomstandighedenwet verplicht werkgevers de risico’s voor werknemers te inventariseren, te evalueren en beheersmaatregelen op te stellen. Ook moeten werkgevers op de werkplek gevaar voor derden voorkomen.

Een asbestbeheersplan kan worden opgenomen in het preventieplan van uw bedrijf en kan als bewijsstuk worden gezien omtrent gevaarpreventie.

 

Wie kan een asbestbeheersplan opstellen?

Het verdient de aanbeveling om het asbestbeheersplan door een Asbestdeskundige op te laten stellen. Het is ook belangrijk dat de eigenaar en beheerder van het gebouw bij het opstellen van het asbestbeheersplan betrokken zijn. Op deze manier zijn de eigenaar en beheerder zich bewust van de gevolgen die de resultaten van het inventarisatierapport hebben. Ook weet zowel de eigenaar als de beheerder direct wat de inhoud van het asbestbeheersplan is en wat nodig is om het asbestbeheersplan in de organisatie te borgen.

 

Jagers Asbestinventarisatie stelt graag een asbestbeheersplan voor u op. Neem vrijblijvend contact op voor informatie en/of een offerte op maat.

Facebook
LinkedIn
WhatsApp

Deze website wil gebruik maken van cookies