Wat doen wij?

Als u een gebouw wilt verbouwen of slopen heeft u een asbestinventarisatierapport nodig om een omgevingsvergunning (was sloopvergunning) aan te kunnen vragen. Vroeger werden veel bouwmaterialen gebruikt waarin asbest verwerkt zat. Vanaf 1993 is een totaalverbod op asbest ingevoerd. Het doel van ons onderzoek is inzicht te krijgen op de aanwezigheid van asbesthoudende materialen. Nadat wij opdracht van u hebben gekregen, maken wij een afspraak wanneer de inventarisatie plaats kan vinden.

  

Wij melden het project aan bij de instelling waar wij gecertificeerd zijn. Dit is Normec Certification. De meldingsplicht is 1 werkdag voorafgaand aan de inventarisatie. Intussen vindt een deskresearch plaats door middel van het bestuderen van aangeleverde tekeningen, bestekken en eventuele eerder gemaakte rapportages. Tevens wordt middels interviews informatie ingewonnen. Wij willen zo uitgebreid mogelijk weten wat er aan de woning of het gebouw gerenoveerd, verbouwd of gesloopt gaat worden, om een rapport te kunnen maken wat aansluit bij uw vergunningaanvraag. 

 

Daarna vindt op de projectlocatie een inventarisatie plaats conform procescertificatieschema asbestinventarisatie. Hierbij worden van alle asbestverdachte materialen materiaalmonsters en foto’s genomen. De materiaalmonsters worden conform NEN 5896 geanalyseerd door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.

 

De volledige informatie van de inventarisatie wordt verwerkt in een rapportage conform procescertificatieschema asbestinventarisatie. Het rapport wordt digitaal aangeleverd en desgewenst ingebonden per post verzonden. Tevens wordt het rapport ingevoerd in het Landelijk AsbestVolgSysteem (LAVS). Dit is verplicht gesteld vanaf 1 maart 2017.

 

Rapportage

De rapportage conform procescertificatieschema asbestinventarisatie wordt op maat gemaakt en sluit aan bij de geplande renovatie-, verbouwings- of sloopwerkzaamheden. In de rapportage wordt dit ook duidelijk gemaakt. De geschiktheid van de rapportage wordt vermeld. Het afgegeven rapport is de basis voor de saneerder en zijn eventuele aansluitende werkzaamheden.

 

Vervolg aanpak

Indien het bouwwerk wordt gesloopt of gerenoveerd, dient het aanwezige asbesthoudend materiaal vooraf gesaneerd te worden. Er dient vooraf een omgevingsvergunning aangevraagd te worden en op locatie aantoonbaar te zijn, anders is het asbestsaneringsbedrijf niet bevoegd om de werkzaamheden uit te voeren. Het verwijderen van de asbesthoudende materialen moet door een gecertificeerd asbestverwijderingsbedrijf uitgevoerd worden.

 

- Openlucht situatie
De openlucht situatie wordt toegepast bij asbestverwijdering in open lucht en bij risicoklasse 1 verwijderingen. Stofemissie dient zoveel mogelijk te worden voorkomen door middel van bevochtigen, impregneren en puntafzuiging.

 

- Verwijderen met behulp van Glove-Bag
Bij het verwijderen van asbest door middel van de Glove-Bag methode is de asbestbron afgesloten van de directe omgeving met behulp van een couveusezak. Binnen deze zak kan zonder gevaar van emissie van asbestvezels het asbest verwijderd worden. In dit folie wordt ook het afval opgeslagen en afgesloten van de (voormalige) bron. Daarna wordt de bron met een asbeststofzuiger schoon gemaakt, zodat er opnieuw vezelvrij verwijderd is. Ter controle van de werkzaamheden zal er een achtergrondmeting worden uitgevoerd naar de aanwezigheid van asbestvezels in de omgeving van de werkzaamheden.

 

- Verwijderen in containment

Het verwijderen in containment is een van de omgeving afgezonderde ruimte. Alle toegangen worden dichtgeplakt, eventueel wordt een tijdelijke wand geplaatst. Er wordt onderdruk gecreëerd en een speciale gecontroleerde toegang gemaakt. De vrijkomende asbestvezels worden gefilterd door een onderdrukmachine. Na afloop van de verwijderings- en schoonmaakwerkzaamheden volgt een eindmeting conform NEN 2990. Dit wordt gedaan door een onafhankelijk RVA geaccrediteerd laboratorium.

 

Deze website wil gebruik maken van cookies